Supremin Max Lek o działaniu przeciwkaszlowym syrop 150 ml

27,99 

SKU: iAPTEKA1 12050 Kategoria:

Opis

Supremin Max Lek o działaniu przeciwkaszlowym syrop 150 ml

Opis

Supremin Max
Butamirati citras
Lek o działaniu przeciwkaszlowym
1,5 mg/ml
Syrop

Wskazania:
stosowany w objawowym leczeniu suchego, ostrego kaszlu.

OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

Przechowywanie i użytkowanie

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Dawkowanie i sposób podania:
Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką ułatwiająca dawkowanie.
Podanie doustne.

Wiek Dzieci w wieku od 3 do 6 lat / Dawkowanie 5 ml syropu (7,5 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę
Wiek Dzieci w wieku od 6 do 12 lat / Dawkowanie 10 ml syropu (15 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę
Wiek Młodzież w wieku powyżej 12 lat / Dawkowanie 15 ml syropu (22,5 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę
Wiek Dorośli / Dawkowanie 15 ml syropu (22,5 mg butamiratu cytrynianu) 4 razy na dobę

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Opakowanie: Pudełko

Skład

Zawartość substancji czynnej: Jeden ml syropu zawiera 1,5 mg butamiratu cytrynianu, Substancje pomocnicze: sodu benzoesan (E 211), sorbitol ciekły niekrystalizujący (E 420), glicerol, sacharyna sodowa (E 954), aromat pomarańczowy płynny, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda oczyszczona

Producent

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Adres producenta

Wytwórca
Polfarmex S.A
ul. Józefów 9
99-300 Kutno

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Produktu leczniczego Supremin Max 1.5 mg/ml, syrop nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Dolna granica wieku

Zalecana: 3 rok/lata/lat

Informacje ogólne

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
– Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
– Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
– Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
– Jeśli po upływie 5 do 7 nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Supremin Max i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Supremin Max
3. Jak stosować lek Supremin Max
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Supremin Max
6. Zawartość opakowania i inne informacje

Opis i stosowanie

1. Co to jest lek Supremin Max i w jakim celu się go stosuje

Lek Supremin Max zawiera substancję czynną butamiratu cytrynian. Jest ona nieopioidowym lekiem przeciwkaszlowym.
Supremin Max w postaci syropu stosowany jest w objawowym leczeniu ostrego, suchego kaszlu.

Jak stosować lek

3. Jak stosować lek Supremin Max

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować doustnie, nie dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

Do opakowania leku dołączona jest miarka umożliwiająca odmierzenie odpowiedniej ilości syropu. Miarkę do dawkowania syropu należy umyć i wysuszyć po każdorazowym użyciu.

Zalecana dawka:
– Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml syropu trzy razy na dobę;
– Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 ml syropu trzy razy na dobę;
– Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu trzy razy na dobę;
– Dorośli: 15 ml syropu cztery razy na dobę.

Leku Supremin Maxnie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Supremin Max
W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana mogą wystąpić następujące objawy: senność, nudności, wymioty, biegunka, zawroty głowy i obniżenie ciśnienia tętniczego.
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Supremin Max
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Supremin Max
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak przechowywać lek

5. Jak przechowywać lek Supremin Max

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Okres ważności leku po pierwszym otwarciu: 2 lata, lecz nie dłużej niż termin ważności zamieszczony na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Możliwe działanie niepożądane

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów stosujących lek) występują następujące objawy: senność, zawroty głowy, nudności, biegunka, pokrzywka.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309 Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Zawartość opakowania i inne informacje

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Supremin Max
– Substancją czynną leku jest butamiratu cytrynian. 1 ml syropu zawiera 1,5 mg butamiratu cytrynianu.
– Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sodu benzoesan (E 211), sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E 420), glicerol, sacharyna sodowa (E 954), aromat pomarańczowy płynny (zawiera etanol), kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Supremin Max i co zawiera opakowanie
Lek Supremin Max ma postać przezroczystego syropu o pomarańczowym smaku i zapachu.
Opakowanie leku to butelka z brunatnego politereftalanu etylenu (PET), zamykana zakrętką aluminiową z uszczelką ze spienionego polietylenu (PE), zawierająca 150 ml syropu w tekturowym pudełku. Do butelki dołączona jest miarka dozująca wykonana z polipropylenu (PP) z zaznaczoną podziałką.

Ważne przed zastosowaniem

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Supremin Max

Kiedy nie stosować leku Supremin Max:
– jeśli pacjent ma uczulenie na butamiratu cytrynian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
– jeśli pacjent ma objawy ciężkiego zahamowania czynności ośrodka oddechowego.
– w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Supremin Max należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

Ze względu na hamowanie odruchu kaszlu przez butamiratu cytrynian, należy unikać jednoczesnego podawania leków wykrztuśnych (patrz punkt „Lek Supremin Max a inne leki”).

Dzieci i młodzież
Leku Supremin Max nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Lek Supremin Max a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy unikać jednoczesnego podawania leków wykrztuśnych, ponieważ może to prowadzić do zalegania wydzieliny w drogach oddechowych, co zwiększa ryzyko skurczu oskrzeli i zakażenia dróg oddechowych.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Supremin Max jest przeciwskazany w pierwszym trymestrze ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Supremin Max może powodować zawroty głowy lub senność. W związku z tym należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Lek Supremin Max zawiera sorbitol, glicerol, etanol, sodu benzoesan i sód

Sorbitol
Supremin Max zawiera 2,25 g sorbitolu w 5 ml syropu.

Sorbitol jest źródłem fruktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta (lub jego dziecka) nietolerancję niektórych cukrów lub stwierdzono wcześniej u pacjenta dziedziczną nietolerancję fruktozy, rzadką chorobę genetyczną, w której organizm pacjenta nie rozkłada fruktozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku lub podaniem go dziecku. Sorbitol może powodować dyskomfort ze strony układu pokarmowego i może mieć łagodne działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna: 2,6 kcal/g sorbitolu.

Glicerol
Lek może powodować ból głowy, zaburzenia żołądkowe i biegunkę.

Etanol
Ten lek zawiera 7 mg alkoholu (etanolu) w 5 ml syropu. Ilość alkoholu w 5 ml tego leku jest równoważna mniej niż 0,2 ml piwa lub 0,1 ml wina. Maksymalna jednorazowa dawka stosowana u dorosłych (15 ml syropu) zawiera 21 mg etanolu, co jest równoważne 0,6 ml piwa lub 0,3 ml wina.

Mała ilość alkoholu w tym leku nie będzie powodowała zauważalnych skutków.

Sodu benzoesan
Lek zawiera 5 mg sodu benzoesanu w 5 ml syropu.

Sód
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 5 ml syropu, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Identyfikacja produktu

Supremin Max, 1,5 mg/ml, syrop
Butamirati citras